top of page

המאה ה21. לעתים קרובות זיכרון הדמויות המוגדרות על ידי המראה החיצוני הוא תוצאה של הצריכה העירונית המודרנית. הוא משקף את חיי היום-יום, המיוצגים על ידי המסה- מפעלים, חנויות כלבו,  אמצעי תקשורת, מדיה ועוד. פסלים אלה לא יכלו להשתחרר מן הפופ ארט, תוצר של התרבות הציבורית העירונית. 

הדמויות של האמן מתחילות בתצפית הפשוטה והמקרית כמו במצב צורות דמויות אלה, הנראות פשוטות במבט אחד, מסמלות את החיים בערים המודרניות ומפרסמות את האמצעים לצורכי דימויים.

האמן משתמש בפסליו בשילוב מעניין בין נירוסטה לאבן. בחלק מפסליו מותקנים אמצעי תאורה.

להורדת קטלוג
Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

bottom of page