top of page

אשת חיל

כיכר  'אשת החיל' – יד הוקרה לנשים בעבר ובהווה, והשראה לדורות הבאים. אות כבוד והערכה לכל נשות אשדוד אשר בפועלן במרחב האישי - משפחתי ובמרחב הקהילתי - חברתי – ציבורי, תורמות לחיזוק מעמד הנשים בחברה ולהגברת חוסנה של הקהילה באשדוד.

שמה של הכיכר - 'אשת חיל', שאול מן המקורות היהודיים וממסורת ישראל כשיר הלל למעלותיה של האישה, משקף את תכונותיה הנאצלות, ומעלה על נס את הישגיה בכל תחומי החיים. בשם ״אשת חיל״ אנו מבטאים את מחויבות החברה באשדוד לערכים של חירות ושוויון מגדרי,  ומעלים על נס את פועלן של נשות אשדוד באשר הן, אשר הצליחו לפלס דרך ולנפץ את תקרת הזכוכית, ולהותיר חותם בבניינה של חברה מכילה ומכבדת, המכירה בזכות הנשים לביטוי ולהגשמה עצמית  בכל שטחי החיים תוך שוויון הזדמנויות  וחירות מלאים.

אשדוד 2023

400x310x160 ס"מ

נירוסטה צבועה.

פיסול בסגנון אבסטקטי.

bottom of page